Privacyverklaring voor de verwerking van video-, beeld- en audiogegevens in het kader van testritten van Daimler Truck AG voor onderzoek, ontwikkeling en testen voor rijassistentiesystemen, geautomatiseerd rijden, rijfuncties en andere services.

De bescherming van persoonsgegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit en er wordt in al onze bedrijfsprocessen rekening mee gehouden. In onderstaande privacyverklaring krijgen betrokkenen een overzicht van de verwerking van persoonsgegevens door Daimler Truck AG in verband met de verwerking van video-, beeld- en audiogegevens in het kader van Daimler Truck onderzoeks-, ontwikkelings- en testprocedures voor rijassistentiesystemen, geautomatiseerd rijden, rijfuncties en andere services. Als persoonsgegevens wordt alle informatie beschouwd die een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon betreft.

Met deze privacyverklaring informeren wij betrokkenen over aard, omvang en doel van de verwerking van persoonsgegevens en over hoe wij in het kader van de hierboven genoemde onderzoeks-, ontwikkelings- en testprocedures met deze gegevens omgaan. Daarnaast komen betrokkenen te weten welke rechten zij hebben als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens.

 1. Voor wie geldt deze privacyverklaring
 2. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en tot wie kunnen betrokkenen zich richten als het gaat over gegevensbescherming? 
 3. Waar komen de gegevens vandaan en welke gegevens worden er verwerkt? 
 4. Waarvoor worden de gegevens gebruikt (doel van de verwerking) en op welke basis (rechtsgrondslag) gebeurt dit? 
 5. Worden de gegevens doorgegeven? 
 6. Vindt er geautomatiseerde besluitvorming plaats? 
 7. Hoe lang worden de gegevens bewaard? 
 8. Welke rechten hebben betrokkenen jegens Daimler Truck AG?

Hier informeren wij betrokkenen over de bescherming van persoonsgegevens bij het registreren, verwerken en opslaan van video-, beeld- en audiogegevens in en uit de openbare verkeerssituatie en – voor zover volgens overig recht toegestaan – op particuliere fabrieks-, test- en overige terreinen. Deze gegevens worden geregistreerd door speciaal gemarkeerde testvoertuigen van Daimler Truck AG voor het uitvoeren van onderzoek, ontwikkeling en testen op het gebied van rijassistentiesystemen, geautomatiseerd rijden, rijfuncties en overige services. Mogelijk betroffen door deze privacyverklaring zijn mensen die zich tijdens de testprocedure in de omgeving van een van de gemarkeerde testvoertuigen bevinden.

Verantwoordelijk voor de hierna beschreven verwerking van persoonsgegevens (voor zover niet uitdrukkelijk een ander als verantwoordelijke wordt benoemd) is:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Duitsland
E-mail: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(onderwerp: Rijtest truck)

HRB 762884

Contactpersoon voor uw vragen inzake gegevensbescherming is als functionaris gegevensbescherming:

Verantwoordelijke binnen het bedrijf voor de gegevensbescherming
Daimler Truck AG
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Duitsland
E-mail: dataprivacy@daimlertruck.com
(onderwerp: Rijtest truck)

In het kader van de hierboven genoemde onderzoeks-, ontwikkelings- en testprocedures rijden er gemarkeerde testvoertuigen op de openbare weg en – voor zover toegestaan volgens overig recht – op particuliere fabrieks-, test- en overige terreinen. De voertuigen zijn voorzien van camerasystemen met verschillende registratierichtingen, focusafstanden en sensortechnologieën en deels van buitenmicrofoons en andere sensorsystemen. Deze systemen registreren, verwerken en bewaren video-, beeld- en audiogegevens uit de omgeving van het voertuig voor de doelen die beschreven zijn in paragraaf 4 van deze privacyverklaring.

Deze gegevens kunnen – al naar gelang de situatie – ook de volgende persoonlijke informatie bevatten:

 • Gezichten, andere kenmerken alsook gedrag en omgeving van verkeersdeelnemers en andere personen in de buurt van de testvoertuigen
 • Kentekens, andere kenmerken alsook omgeving van voertuigen en andere objecten in de buurt van de testvoertuigen
 • Akoestische informatie uit de omgeving van de testvoertuigen
 • Extra gegevens van andere sensorsystemen (zoals radar, LIDAR) alsook GPS-positie en tijdstempel van de gegevensregistratie 

De doelen van de onderhavige gegevensverwerking zijn onderzoek, ontwikkeling en testen op het gebied van rijassistentiesystemen, geautomatiseerd rijden, rijfuncties en overige services, inclusief de documentatie van deze processen en het vervullen van andere plichten die hieruit voortkomen.

Rijassistentiesystemen en rijfuncties dienen in huidige voertuigen al ter verhoging van met name de verkeersveiligheid, maar ook het comfort. In toekomstige, geautomatiseerde en autonome voertuigen maken technische systemen voor het waarnemen van en reageren op verkeers- en omgevingssituaties een regelconforme en veilige deelname van dergelijke voertuigen aan het openbare verkeer mogelijk. Overige services maken het mogelijk vervoersmiddelen, verkeer en verkeerssystemen veiliger, efficiënter en comfortabeler vorm te geven.

Onderzoek, ontwikkeling en testen van dergelijke systemen vragen om de toepassing ervan in testvoertuigen in realistische omgevings- en verkeerssituaties – ook in het openbare verkeer – inclusief het registreren, verwerken en opslaan van video-, beeld- en audioregistraties tijdens en na deze toepassingen. Aan de hand van dit materiaal worden technische systemen voor waarneming en categorisatie van verkeersdeelnemers, voertuigen, infrastructuur en overige objecten in de context van verkeers- en omgevingssituaties onderzocht, ontwikkeld en getest.

Personen, voertuigen, overige objecten en audio-informatie worden in het kader van de gegevensverwerking uitsluitend als "objecten" in de context van verkeers- en omgevingssituaties geanalyseerd, geclassificeerd en verder verwerkt; dus bijvoorbeeld als "voetganger aan de rechterkant van de rijbaan", "personenwagen op kruispunt", "sirene achter het voertuig". Een persoonlijke identificatie van geregistreerde personen aan de hand van de naam of anderszins of een toewijzing van geregistreerde voertuigen of objecten aan op die manier geïdentificeerde personen is in het kader van de doorgevoerde verwerkingen daarom noch noodzakelijk, noch beoogd en meestal ook niet mogelijk. Aangezien de vereiste ruwe data echter bestaan uit video-, beeld- en audiomateriaal, kunnen identificeerbaarheid en identificatie van personen daarbij ook niet worden uitgesloten.

Primaire rechtsgrondslag voor de verwerking is de "behartiging van gerechtvaardigde belangen" volgens art. 6, lid 1, zin 1, onder f), AVG. Gerechtvaardigd belang van Daimler Truck AG is hier het uitvoeren van onderzoek, ontwikkeling en testen op het gebied van rijassistentiesystemen, geautomatiseerd rijden, rijfuncties en overige services.

De belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkenen wegen daarbij niet zwaarder, omdat een persoonlijke identificatie van afzonderlijke betrokkenen aan de hand van de naam of anderszins daarbij noch noodzakelijk, noch beoogd en meestal ook niet mogelijk is. Er worden bovendien technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op gegevensbescherming gerichte verwerking van de geregistreerde gegevens te waarborgen.

Daimler Truck AG geeft deze gegevens uitsluitend binnen het kader van de oormerking vanwege de voorschriften inzake gegevensbescherming door aan samenwerkingspartners, orderverwerkers of derden. Een doorgifte vindt alleen plaats indien dat op grond van wettelijke bepalingen en / of van overheids- of rechtswege toegestaan is of hierbij rekening gehouden is met het gerechtvaardigde belang van de derden.

Categorieën van ontvangers aan wie de gegevens in het kader van de onderhavige verwerking kunnen worden doorgegeven, zijn met name:

 • Samenwerkingspartners van het concern Daimler Truck AG, zowel intern als extern, in het kader van de onderzoeks- en ontwikkelingsprocedures
 • Leveranciers in het kader van de onderzoeks- en ontwikkelingsprocedures
 • Overige orderverwerkers (met name IT-dienstverleners en dienstverleners op het gebied van gegevensverwerking / gegevensanalyse)

Indien in het kader van de onderzoeks-, ontwikkelings- en testprocedures of de daaropvolgende verwerking een doorgifte aan ontvangers in derde landen plaatsvindt, gebeurt dit alleen als er een adequaatheidsbesluit bestaat volgens art. 45 AVG, op basis van passende garanties in de zin van art. 46 AVG of voor zover toegestaan volgens overig recht.

Geautomatiseerde besluitvorming in afzonderlijke gevallen of profiling in de zin van art. 22 AVG vinden niet plaats.

De video-, beeld- en audiogegevens worden zolang verwerkt en opgeslagen als nodig voor de hierboven vermelde onderzoeks-, ontwikkelings- en testprocedures. Bestaat er in een bepaald geval een verdergaande rechtsgrondslag of een verdergaand gerechtvaardigd belang voor langere opslag en verwerking (bijvoorbeeld voor het correct documenteren van de vermelde procedures, vanwege wettelijke bewaarplichten of overige wettelijke voorschriften), dan worden de gegevens dienovereenkomstig langer bewaard.

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens hebben betrokkenen de volgende rechten. Neem met het oog op uitoefening en beperkingen van deze rechten in het kader van de hier beschreven verwerking ook de desbetreffende speciale aanwijzingen hiertoe in acht.

Speciale aanwijzingen met betrekking tot uitoefening van de rechten van betrokkenen:
Er is in het onderhavige geval sprake van een "verwerking waarvoor een identificatie van de betrokken persoon niet vereist is" volgens art. 11 AVG. Afgezien van de geregistreerde video-, beeld- en audiogegevens worden er op regelmatige basis geen andere identificerende kenmerken van betrokken personen verwerkt.

Voor de behartiging en vervulling van de rechten van betrokkenen zijn daarom – al naar gelang de situatie – vaak meer gegevens van de betrokkenen vereist, met name informatie over PLAATS waar en TIJDSTIP waarop deze persoon mogelijkerwijs door de verwerking betroffen was (d.w.z. informatie over wanneer en waar u zich concreet in de buurt van een van de testvoertuigen hebt bevonden). Deze aanvullende gegevens kunnen vereist zijn om vast te stellen of een bepaalde persoon überhaupt betroffen is door de verwerking en om de hierna genoemde rechten, zoals het recht op informatie, wissen etc., daadwerkelijk te kunnen uitoefenen.

 • Recht van inzage: Betrokkenen hebben het recht om informatie te vragen over de vraag of persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, bij ons worden verwerkt. Indien er gegevens worden verwerkt, hebben betrokkenen het recht van inzage in deze gegevens en op informatie over de voorwaarden van de verwerking volgens art. 15 AVG.
 • Recht op rectificatie van onjuiste gegevens: Betrokkenen hebben het recht ons te vragen om eventuele onjuiste persoonsgegevens over hen te rectificeren. Dit recht kan bij video-, beeld- en audiogegevens in de regel alleen worden gerealiseerd door verwijdering.
 • Recht op verwijdering: Betrokkenen hebben het recht ons te vragen om hun persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking: Betrokkenen hebben het recht een beperking van de verwerking van hun gegevens te verlangen.
 • Recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie: Betrokkenen hebben het recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie, bijvoorbeeld bij de voor hun woonplaats, hun werkplek of voor de plaats van de mogelijke schending van de gegevensbescherming verantwoordelijke toezichthouder op het gebied van gegevensbescherming.
 • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht van verzet tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Speciale aanwijzingen met betrekking tot de beperkbaarheid van de rechten van betrokkenen:
Wij wijzen u erop dat er in het kader van de onderhavige verwerking voor de rechten van betrokkenen uit art. 15 AVG (recht van inzage), art. 16 AVG (recht op rectificatie), art. 17 AVG (recht op verwijdering), art. 18 AVG (recht op beperking van de verwerking) en art. 21 AVG (recht van verzet) speciale aanvullende beperkingen kunnen gelden. Deze speciale beperkingen gelden indien de uitoefening en vervulling van deze rechten in een bepaald geval naar verwachting de verwerkelijking van onderzoeksdoelen onmogelijk zouden maken of ernstig nadelig zouden beïnvloeden en de beperking daarom noodzakelijk is voor de uitvoering van deze onderzoeksdoelen. Deze speciale beperkbaarheid en de voorwaarden daarvoor komen met name voort uit art. 89 AVG i.c.m. § 27 BDSG en uit art. 17 AVG.

Indien u betroffen bent door de hier beschreven gegevensverwerking en een van uw rechten wilt uitoefenen of hierover nadere informatie wenst te ontvangen, neemt u dan a.u.b. contact op met:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Duitsland
E-mail: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(onderwerp: Rijtest truck)