De bescherming van uw persoonlijke gegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit en wordt in al onze bedrijfsprocessen gerespecteerd. In de volgende privacyrichtlijnen krijgt u een gedetailleerd overzicht van de verwerking van uw persoonsgegevens door Daimler Truck Belgium Luxembourg NV en/of Daimler Truck AG in verband met het afsluiten en uitvoeren van aankoopcontracten voor nieuwe en tweedehandsvoertuigen. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Met deze privacyverklaring informeren wij u over de aard, omvang en het doel van de verzameling van persoonsgegevens bij Daimler Truck Belgium Luxembourg NV en/of Daimler Truck AG en hoe wij met deze gegevens omgaan. Daarnaast verneemt u welke rechten u hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hier informeren wij u over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens wanneer u een koopovereenkomst met ons hebt gesloten voor een nieuw of tweedehandsvoertuig of wanneer u onze contactpersoon bent voor een dergelijk contract. Indien u contactpersoon bent van onze contractpartner maar niet onze contractpartner zelf, verwerken wij enkel uw contactgegevens.

Indien het contract betrekking heeft op andere diensten, zijn de privacy bepalingen van deze andere diensten van toepassing.

De verantwoordelijke voor de hieronder beschreven verwerking van persoonsgegevens (tenzij uitdrukkelijk een andere als verantwoordelijke instantie wordt aangewezen) is:

Daimler Truck Belgium Luxembourg NV ("Wij")
Tollaan 68
1200 Brussel
België

KBO n°0700 583 389

Tel : 02 724 12 11
Customer Assistance Center: 00 800 1 777 777759
E-mail: cs.bel@cac.mercedes-benz.com

Contactpersoon voor uw vragen over gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming:
Functionaris voor gegevensbescherming van de Daimler Truck Groep

Daimler Truck AG
HPC DTF2B
70745 Leinfeld-Echterdingen
Duitsland

E-mail: dataprivacy@daimlertruck.com

Persoonsgegevens ("Gegevens") verwerken wij in overeenstemming met de principes van gegevensbescherming door ontwerp (‘privacy by design’),  alleen voor zover dit noodzakelijk is, wij dit mogen doen op basis van toepasselijke wettelijke bepalingen of wij daartoe verplicht zijn of u ermee akkoord bent gegaan.

Tenzij hieronder anders vermeld, omvatten de begrippen "verwerken" en "verwerking" in het bijzonder ook het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en doorgeven van persoonsgegevens (zie artikel 4, nr. 2, AVG).

Algemene gegevens uit de zakelijke relatie
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken eerst de gegevens die u ons verstrekt in het kader van onze zakelijke relatie. Dit omvat in het bijzonder de volgende gegevens:

 • basisgegevens van de klant of contactpersoon, met name naam;
 • contactgegevens van de klant of de contactpersoon,  met name huidig adres, telefoonnummers en e-mailadressen;
 • contractgegevens zoals leverings-, bestel- en bevestigingsdatum, opdrachtnummer en klantenrekeningnummer;
 • voertuiggegevens, in het bijzonder voertuigidentificatienummer, motornummer, datum van eerste inschrijving, nummerplaat;
 • aankoopgegevens, zoals gegevens van de algemene periodieke keuring, de registratie en de levering;
 • indien gevolmachtigden zijn aangewezen: hun basisgegevens, met name naam, geboortedatum, huidig adres;
 • gegevens op de identiteitskaart of andere overgelegde identificatiedocumenten;
 • indien van toepassing, bankgegevens zoals IBAN en BIC;
 • Evt. andere gegevens zoals functietitel (bv. rijscholen), indien door Daimler Truck Belgium Luxembourg NV en/of Daimler Truck AG na overleggen van een bewijs hiervan bijzondere voorwaarden zijn toegestaan;
 • Bij een exporttransactie de gegevens uit het handelsregister en het btw-nummer;
 • in voorkomend geval, andere gegevens die verband houden met de uitvoering van de betrokken zakelijke relatie.

In het kader van onze zakelijke relatie met u verzamelen en verwerken wij ook bepaalde bijkomende gegevens die nodig zijn voor de vervulling van onze contractuele verplichtingen tegenover u. Daartoe behoren in het bijzonder:

 • correspondentie (per post en elektronisch) tussen u en ons;
 • gegevens uit postale, elektronische en telefonische communicatie.

Gegevens uit andere bronnen
Verder verwerken wij – voor zover dit voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of precontractuele maatregelen noodzakelijk is of u hiervoor toestemming hebt gegeven – op toelaatbare wijze ook persoonsgegevens die wij van met Daimler Truck AG verbonden ondernemingen en andere derden (bv. gegevens van informatiebureaus) hebben ontvangen.

Persoonsgegevens uit publiekelijk toegankelijke bronnen (bv. overheid, internet) verwerken wij alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten of omdat u ermee hebt ingestemd.

Inzameling en verwerking in het kader van de vervulling van contractuele verplichtingen
Wij verzamelen en verwerken uw in punt 3 nader omschreven persoonsgegevens in het kader van het aangaan van een contractuele relatie en om onze contractuele verplichtingen na te komen (artikel 6 lid 1 onder b AVG). Wij verwerken bijvoorbeeld uw contactgegevens in het kader van de contactopname om een koopcontract af te sluiten.

Verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang
Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens, voor zover dat nodig is om de gerechtvaardigde belangen van Daimler Truck Belgium Luxembourg NV, Daimler Truck AG of een derde te vrijwaren (artikel 6 lid 1 onder f AVG). Dit is met name het geval in de volgende gevallen: 

 • voor zover dit nodig is voor het instellen van rechtsvorderingen en verweer bij juridische geschillen;
 • in individuele gevallen voor bedrijfsbeheer en risicobeheer binnen de groep;
 • Om te voldoen aan operationele administratieve doeleinden en de aangeboden producten te optimaliseren en te kunnen inspelen op de wensen en behoeften van onze klanten (bv. in het kader van een telefonische klantentevredenheidsenquête);
 • Voor boekhouddoeleinden: voor risicopreventie en voor het opstellen van de balans van Daimler Truck Belgium Luxembourg NV worden bepaalde basisgegevens uit uw koopcontract, namelijk in het bijzonder uw naam, uw adres, de looptijd van het contract, het contractnummer en het chassisnummer, verwerkt. Om de genoemde balansen op te stellen, worden bovendien bepaalde bewijsgegevens, zoals in het bijzonder de betalings- en boekingsgegevens, door Daimler Truck Belgium Luxembourg NV uitsluitend voor deze doeleinden verwerkt.

Verzamelen en verwerken op basis van uw toestemming
Bovendien worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt wanneer u hiervoor vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven (artikel 6 lid 1 onder a AVG). 

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij u daarmee hebt ingestemd of wij op grond van wettelijke bepalingen en/of wettelijke of gerechtelijke bevelen gerechtigd of verplicht zijn om gegevens door te geven.

Gegevensoverdracht aan de verwerker
Voor het verlenen van onze diensten maken we gebruik van contractuele verwerkers (bv. IT-dienstverleners). Uw gegevens worden aan hen doorgegeven met strikte inachtneming van de vereisten van de AVG en de Belgische wet op gegevensbescherming. De door ons ingeschakelde verwerkers, die de gegevens enkel voor ons en niet voor eigen doeleinden mogen verwerken, zijn verplicht om de strenge normen van de Daimler Truck Groep na te leven.

Gegevensoverdracht aan leveranciers
Wij geven uw gegevens door, in het bijzonder uw voor- en achternaam, uw adres, het opdrachtnummer en het klantenrekeningnummer, het voertuigidentificatienummer en het nummer van uw contract, ook aan leveranciers die wij in het kader van de koopovereenkomst hebben belast met de vervaardiging en/of levering van met u overeengekomen uitrusting en/of met de levering van uw voertuig. Onze leveranciers gebruiken uw gegevens vooral voor de identificatie en toewijzing van de aangevraagde uitrusting aan uw voertuig en/of voor de levering van uw voertuig.

Gegevensoverdracht aan werkplaatsen
Als u een serviceproduct van ons gebruikt, geven wij uw gegevens, in het bijzonder uw voor- en achternaam, de gegevens van uw aankoopcontract, de datum van de eerste inschrijving van het door u aangekochte voertuig, het voertuigidentificatienummer, het voertuigtype en -merk en de nummerplaat, ook door aan onze erkende werkplaatsen, die ze voor de uitvoering van uw serviceopdrachten nodig hebben.

Gegevensoverdracht in het kader van servicecomponenten
Indien in uw koopovereenkomst een servicecomponent, bv. onderhoud en slijtage, is opgenomen, geven wij  uw gegevens als eigenaar, uw voor- en achternaam, de datum van de eerste inschrijving van het door u aangekochte voertuig, het voertuigidentificatienummer, het voertuigtype en -merk, de nummerplaat en de actuele kilometerstand voor de betreffende component door aan de contractpartner, wat noodzakelijk is voor het afsluiten en uitvoeren van de betreffende servicecomponent.

Gegevensoverdracht aan dienstverleners
Als wij in het kader van het koopcontract een tegoed voor de Mercedes ServiceCard toekennen, geven wij de voor het opstellen van het tegoed noodzakelijke gegevens van uw koopcontract, de facturatiegegevens, uw voor- en achternaam, uw klantenrekeningnummer, uw adresgegevens, het voertuigidentificatienummer, het motornummer, het actienummer en het bedrag van het tegoed ook door aan Mercedes ServiceCard GmbH  &  Co.KG, onafhankelijk van het daadwerkelijke afsluiten van een Mercedes ServiceCard.

Gegevensoverdracht aan officiële instanties
Wij geven uw gegevens, met name de gegevens van uw identiteitskaart, het kentekenbewijs, de kentekenaanvraag, het TÜV-attest en eventueel uw bankgegevens door aan de bevoegde registratiedienst, indien Daimler Truck Belgium Luxembourg NV de registratie van uw voertuig op uw verzoek moet laten uitvoeren. Bij ontvangst van het btw-nummer controleren we de juistheid ervan bij de verantwoordelijke Belastingdienst.

Wij sturen voor het onderhoud en de ondersteuning van IT-systemen ook gegevens naar dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte (EER), of verlenen hen toegang. Aangezien landen buiten de EER doorgaans geen EU-niveau van gegevensbescherming hebben, zorgen wij er contractueel voor dat de dienstverleners maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens op dezelfde wijze als in de EER worden beschermd. Wij verstrekken u hierover graag informatie via de vermelde contactgegevens ter beschikking. De dienstverleners zijn bovendien gebonden aan de strenge gegevensbeschermingsvoorschriften van de Daimler Truck Groep.

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang wij ze nodig hebben om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen. Als er geen gerechtvaardigd belang meer is, zullen wij de gegevens wissen of, indien dit niet mogelijk is, blokkeren. We wissen uw contractgegevens doorgaans uiterlijk vijf jaar na het einde van de contractuele relatie.

U hebt uitgebreide rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij willen u met name met deze rechten vertrouwd maken: 

 • Recht van informatie: U hebt het recht op informatie over de bij ons opgeslagen gegevens, met het doel van de verwerking en de opslagduur van de gegevens (artikel 15 AVG).
 • Recht om onjuiste gegevens te corrigeren: U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens onmiddellijk te corrigeren indien ze onjuist zouden zijn (artikel 16 van de AVG).
 • Recht op verwijdering: U hebt het recht om ons te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wissen. Deze voorwaarden bepalen dat u kunt verzoeken uw gegevens te wissen als we bijvoorbeeld de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of op een andere manier zijn verwerkt, als we de gegevens onrechtmatig verwerken, als u met reden bezwaar hebt gemaakt of uw toestemming hebt ingetrokken of als er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te verwijderen (artikel 17 van de AVG).
 • Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen. Dit recht geldt met name voor de duur van de controle wanneer u de juistheid van uw gegevens betwist hebt en u in het geval van een bestaand recht een beperkte verwerking in plaats van verwijdering wenst. Verder wordt de verwerking beperkt wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de door ons nagestreefde doeleinden, maar u de gegevens wel nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en als de succesvolle uitoefening van een bezwaar tussen ons en u wordt betwist (artikel 18 AVG).
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, van ons te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat (artikel 20 van de AVG), voor zover ze nog niet zijn gewist.

Als u een van uw rechten wilt doen gelden of hierover meer informatie wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar cs.bel@cac.mercedes-benz.com of schrijf naar Daimler Truck Belgium Luxembourg NV, Data Protection Coordinator, Tollaan 68, 1200 Brussel, België.

Een verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kunt u altijd kosteloos en met gevolgen voor de toekomst intrekken. Dit geldt ook voor toestemmingsverklaringen die zijn afgelegd vóór de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU, dus vóór 25 mei 2018.

De intrekking van een toestemmingsverklaring kan via e-mail op cs.bel@cac.mercedes-benz.com of schriftelijk naar Daimler Truck Belgium Luxembourg NV, Data Protection Coördinator, Tollaan 68, 1200 Brussel, België worden verzonden. Let erop dat de herroeping alleen voor de toekomst werkt. Verwerkingen die vóór de herroeping hebben plaatsgevonden, worden hierdoor niet beïnvloed. Uw herroeping kan tot gevolg hebben dat wij onze diensten zonder de verwerking van deze gegevens niet meer geheel of gedeeltelijk kunnen verlenen en bijgevolg het bestaande contract moeten beëindigen.
 

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie (artikel 21 van de AVG). Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar: cs.bel@cac.mercedes-benz.com of schrijven naar Daimler Truck Belgium Luxembourg NV, Data Protection Coördinator, Tollaan 68, 1200 Brussel, België. In geval van bezwaar is het echter mogelijk dat wij onze met u overeengekomen diensten niet meer of niet in de overeengekomen omvang kunnen verlenen.

Als u van mening bent dat wij de AVG schenden door de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld de gegevensbeschermingsautoriteit die verantwoordelijk is voor uw woonplaats, werkplek of de plaats waar de schending van de AVG heeft plaatsgevonden.

Versie: februari 2022